Punjabi  CO2 ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓCO2 ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ
ਗੈਰ-ਮੈਟਲ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ CO2 ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net