Vietnamese  Dấu chấm chấm trên kim loại, trong vòng 10 giây



Dot Pin Marking trên kim loại, trong vòng 10 giây.
Dấu chấm chấm cung cấp đánh dấu sâu và vĩnh viễn, đặc biệt là trên các bộ phận kim loại.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net